Slik møter Birger N. Haug Gruppen åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Bilbransjen har en sammensatt og krevende leverandørkjede som består av svært mange fabrikker og komponentleverandører spredt over hele verden. I tillegg inneholder dagens batteriteknologi råstoffer som ofte kommer fra konfliktområder og områder hvor menneskerettigheter står svakt. Det gjør aktsomhetsvurderingen viktig, men krevende.

Aktivitets og redegjørelsesplikten

I Birger N. Haug Gruppen jobber vi for likestilling og har nulltoleranse for diskriminering og forskjellsbehandling. Vi diskriminerer ikke, vi forskjellsbehandler ikke, hverken som følge av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. Vi jobber for å være en arbeidsplass preget av likeverd og raushet.

Både vi som firma og bransjen generelt, jobber med økt rekruttering av kvinner. Konsernet praktiserer likestilling i saker som lønn, avansement og rekruttering. Vi praktiserer lik lønn for like stillinger og vi rekrutterer basert på kompetanse og personlige egenskaper. Lønnsnivå og rekruttering vil alltid være uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering med mer.

Aktsomhetsvurderingen

Det gjennomføres risikovurderinger av kunde/leverandørforhold, produkter og aktiviteter som kan ha negative effekter på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi jobber kontinuerlig med oppfølging av tiltak og forbedringsprosesser.

Medarbeidere

Vi støtter våre medarbeidere til å utnytte sitt fulle potensiale ved å tilby en arbeidsplass med gjensidig tillit og respekt, hvor de kan kjenne på mestring og påvirke egen hverdag. Vi opprettholder en god kommunikasjonskultur med våre medarbeidere gjennom retningslinjer, prosedyrer og møteplasser. Vi bruke gode digitale verktøy for kontinuerlig tilbakemelding. Vi forplikter oss til å gi alle våre medarbeidere rettferdig kompensasjon, trygge arbeidsforhold og oppfordrer til å varsle om alle kritikkverdige forhold. Vi forplikter oss til å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Vårt HMS-arbeid er av avgjørende betydning for gode resultater, god kvalitet og høy medarbeidertilfredshet.

Leverandører og andre samarbeidspartnere

Vi stiller strenge krav til våre forretningsforbindelser. Det er nedfelt i de etiske retningslinjene Coc, som må signeres for at kunde/leverandørforholdet skal vedvare. Dette inngår i en kontinuerlig evalueringsprosess.

Vi har nulltoleranse for enhver ulovlig eller uetisk forretningsadferd internt og blant forretningsforbindelser.

Om åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Prosedyre for arbeid med Åpenhetsloven

Arbeidet med åpenhetsloven har grovt sett vært organisert i følgende arbeidsfaser:

Tilrettelegging

 • Etablere omfang for arbeidet
 • Overordnet kartlegging av egne arbeidsoperasjoner
 • Produkter/tjenester
 • Leverandører/forbindelser
 • Involvere deltakere i arbeidet
 • Identifisere interessenter til arbeidet

Aktsomhetsvurderinger

 • Forankre arbeidet
 • Forankre retningslinjer for ansvarlig næringsliv
 • Kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Iverksette tiltak for faktiske forhold og vesentlig risiko
 • Kontrollere og dokumentere effekt av tiltak
 • Kommunisere med interessenter
 • Gjenopprette og erstatte ved faktisk skade på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Denne prosedyren er basert på metodikk og arbeidsflate fra Tavler AS.

1. Omfangsbeskrivelse

Birger N. Haug Gruppen har virksomhet i forretningsområdene bil og eiendom.

I redegjørelsen for 2022 har vi prioritert egen bedrift og arbeidsoperasjoner, i tillegg til de primære leverandørene innenfor tjenestemarkedet knyttet til kjernevirksomheten vår. Antallet leverandører er stort og vi har prioritert de vi følger opp utfra en risikobasert tilnærming, hvor størrelse bransje og kompleksitet er blant kriteriene. Basert på den overordnede risikovurderingen har vi i denne rapporteringen ikke satt søkelys på kategoriene:

 • IT, konsulent- og administrasjonstjenester, markedsføring og finansiering, grunnet relativt lav omsetning eller lav risiko er de ikke prioritert
 • Leverandørkjedene for produksjon av biler er ikke prioritert grunnet begrenset tilgang på informasjon, utilgjengelige leverandørlister og svært liten påvirkningsmulighet.

2. Retningslinjer og rutiner knyttet til ansvarlig næringsliv

RETNINGSLINJE BESKRIVELSE AV RETNINGSLINJE
PROSEDYRE FOR ARBEID MED ÅPENHETSLOVEN Beskriver intern arbeidsmetodikk for kontinuerlig arbeid med å kartlegge og motvirke brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
ETISKE RETNINGSLINJER FOR BNH ANSATTE Detaljert beskrivelse av interne retningslinjer og forventninger til hvordan egne ansatte skal opptre og utføre sitt virke, i forhold til ansvarlig forretningsdrift. Signeres av alle ansatte
ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER Krav som beskriver hvordan våre leverandører, underleverandører, forretningspartnere og konsulenter, skal opptre for å sire at vår verdikjede blir drevet på en etisk, samfunnsansvarlig og miljømessig korrekt måte. Alle produkter og tjenester levert til eller for BNH skal være i overensstemmelse med disse kravene

3. Trusler mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Vi jobber kontinuerlig med kartleggingsarbeidet og vil om nødvendig oppdatere redegjørelsen for 2022, hvis det skulle komme frem ny informasjon som er av betydning.

4. Planlagte og gjennomførte tiltak

I og med at vi ikke har avdekket noen brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold er tiltakene i all hovedsak rettet mot forbedret innsikt i leverandørkjedene og effektforbedringer i våre prosesser.

Videre arbeid med kartlegging av leverandører og eksterne avtalepartnere:

 1. Virksomheter vi har en avtale med i dag som ikke har rutiner for eller oppgir mangelfull informasjon om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 2. Prioriterte bransjer hvor vi har avtalepartnere i dag og hvor bransjen har økt risiko for eller historisk sett er overrepresentert for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 3. Nye virksomheter vi vurderer/ønsker å inngå en avtale med

Gjennomførte tiltak:

 • Vi har i inngått et samarbeid med Tavler AS og bruk av deres verktøy for å holde oversikt på alle forhold knyttet til Åpenhetsloven.
 • Det er satt ned arbeidsgrupper på tvers av selskapene i BNH konsernet som skal sikre at vi jobber hensiktsmessig og konformt med åpenhetsloven og i det generelle arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Informasjon

Vi vil redegjøre for våre aktsomhetsvurderinger på denne nettsiden årlig, fra og med juni 2023. Åpenhetsloven sier at du kan be oss om å redegjøre for vårt arbeid med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i alle ledd av virksomheten. Det kan du gjøre ved å kontakte oss her.

Ifølge Åpenhetsloven har du i utgangspunktet krav på svar i løpet av tre uker. Du kan lese mer om Åpenhetsloven på Forbrukertilsynet.no

Lars Borger Hansen, Konsernsjef